Potrzebujesz towaru na już? Twoje zamówienie wyślemy w ciągu jednego dnia roboczego 📦

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI EUROBOX.PL

Spis treści:
§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Administrator Danych Osobowych
§ 3 Dane kontaktowe
§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych
§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
§ 6 Okres przechowywania danych osobowych
§ 7 Kategorie danych osobowych
§ 8 Pliki cookies
§ 9 Udostępnianie danych
§ 10 Uprawnienia Klientów

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://eurobox.pl/ (dalej jako „Sklep internetowy”).
2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

§ 2 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest "EURO-BOX" Sp. z o.o., Ługów 36, 66-200 Świebodzin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085124, NIP: 9271003914, REGON: 97041295800000, adres poczty elektronicznej: sklep@eurobox.pl (dalej jako „Administrator”).

§ 3 Dane kontaktowe

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: sklep@eurobox.pl lub pisemnie na adres: "EURO-BOX" Sp. z o.o., Ługów 36, 66-200 Świebodzin.

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:

a) prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym i dostarczanie innych usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) realizacja zamówień w Sklepie internetowym i obsługi posprzedażowej (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
c) prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
d) marketing bezpośredni własnych usług i produktów, będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
e) udzielenie odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny lub wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
f) badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
g) badanie opinii i poziomu zadowolenia Klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:

a) dane dotyczące prowadzenia konta Klienta - przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
b) dane związane z realizacją zamówień - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
c) prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
d) dane związane z realizacją działań marketingowych – w przypadku działań marketingowych prowadzonych na podstawie zgody do momentu jej wycofania, natomiast w przypadku działań marketingowych prowadzonych w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu do momentu wniesienia sprzeciwu, chyba, że dalsze przechowywanie (w obu przypadkach) danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
e) dane związane z udzieleniem odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny lub wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy – do momentu prowadzenia korespondencji, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
f) prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie Sklepu internetowego, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
g) badanie opinii - przez okres niezbędny do przeprowadzenia badania satysfakcji, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

§ 7 Kategorie danych osobowych

1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

a) w związku z założeniem konta Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail oraz pozostałe dane wprowadzone w ramach konta Klienta,
b) w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również firma i NIP,
c) w związku z kontaktem mailowym, telefonicznym lub poprzez formularz kontaktowy: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu,
d) w związku ze świadczeniem usługi newslettera: adres e-mail,
e) w związku z badaniem opinii: adres e-mail.

2. W pozostałym zakresie Administrator przetwarza wyłącznie dane niezbędne do realizacji danego celu.
3. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

§ 8 Pliki cookies

1. Sklep Internetowy używa technologii plików cookies, a także funkcjonalności do niej zbliżone. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep internetowy. Każda osoba odwiedzająca Sklep internetowy ma możliwość wyboru zakresu stosowania plików cookies, a następnie wyrażenia zgody w ramach tzw. banneru cookies, wyświetlanego w czasie pierwszej wizyty w Sklepie internetowym.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep internetowy i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego. W zależności od wyboru zakresu stosowania plików cookies przez osobę odwiedzającą, pliki cookies mogą być wykorzystywane również w innych celach, jak np. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości, a także w celach marketingowych polegających m.in. na dotarciu z przekazem reklamowym do osób odwiedzających, które wcześniej odwiedziły Sklep internetowy, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych lub portali społecznościowych (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez Administratora).
4. W zależności od wyboru zakresu stosowania plików cookies zbierają one różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre jednak informacje zgromadzone w ten sposób, w zależności od rodzaju plików cookies, mogą zawierać informacje pozwalające na identyfikację osoby odwiedzającej Sklep internetowy, w szczególności w przypadku powiązania ich z innymi danymi. Dotyczy to przede wszystkim plików cookies, których stosowanie wymaga zgody wyrażonej przez osobę odwiedzającą Sklep internetowy. W stosunku do takich informacji zastosowanie mają pozostałe postanowienia Polityki prywatności, w tym w szczególności w zakresie praw osoby, której dane dotyczą.
5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i rodzajów plików cookies wykorzystywanych w ramach Sklepu internetowego można znaleźć w ramach banneru cookies, wyświetlanego podczas pierwszej wizyty w sklepie internetowym, jak również po kliknięciu w link „Ustawienia cookies”. W ten sam sposób osoba odwiedzająca Sklep internetowy może w każdej chwili zmienić swoje preferencje w zakresie stosowania plików cookies, w tym również wycofać wcześniej udzielone zgody, bez wpływu na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. W zakresie zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego pliki cookies stosowane są na podstawie art. 173 ust. 3 pkt 2 Prawa telekomunikacyjnego. W pozostałym zakresie uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies odbywa się na podstawie zgody osoby odwiedzającej Sklep internetowy, wyrażonej w ramach banneru cookies, wyświetlanego w czasie pierwszej wizyty w Sklepie internetowym lub na skutek zmiany ustawień po kliknięciu w linki „Ustawienia cookies”.
7. W zakresie w jakim pliki cookies mogą zawierać informacje stanowiące dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci m.in. badania i analizy ruchu na stronie Sklepu internetowego w celu prowadzenia statystyk, jak również prowadzenie działań marketingowych przez Administratora lub podmioty trzecie. W zakresie w jakim te podmioty trzecie będą mieć bezpośredni dostęp do tego rodzaju informacji, wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes tych podmiotów trzecich lub odrębna zgoda wyrażona przez osobę odwiedzająca (np. w ramach ustawień prywatności serwisu społecznościowego).W zakresie w jakim informacje gromadzone w ramach plików cookies niezbędne są do prawidłowego świadczenia usług elektronicznych w ramach Sklepu internetowego podstawą przetwarzania takich informacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
8. W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych informacje zgromadzone przez pliki cookies mogą być przechowywane przez różny okres. Informacje o okresie przechowywania informacji zebranych przez poszczególne pliki cookies można znaleźć w ramach banneru cookies, wyświetlanego podczas pierwszej wizyty w Sklepie internetowym, jak również po kliknięciu w link „Ustawienia cookies”. W przypadku gdy informacje zebrane w ramach plików cookies będą stanowić dane osobowe, będą one przechowywane co do zasady do momentu wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe mogą być również przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń lub przez czas wymagany przez przepisy prawa.
9. Sklep internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Sklepie internetowym stosują pliki cookies (pliki cookies podmiotów trzecich). Dostawcami tych narzędzi są podmioty wymienione w punkcie poniżej. Więcej informacji na temat plików cookies tych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności W urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep internetowy mogą być zapisywane pliki cookies pochodzące od tych podmiotów trzecich, którzy mogą być ich samodzielnymi administratorami lub też działać jako współadministratorzy wraz z Administratorem.
10. Sklep internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych, których dostawcami są następujące podmioty:

1) Google Ireland Limited

11. Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
12. Ta strona internetowa wykorzystuje także dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe Google Analytics). Możesz to zmienić nie tylko poprzez wyżej wspomniane odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, ale również poprzez ustawienia preferencji reklam Google.

§ 9 Udostępnianie danych

1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

a) pocztowe, spedycyjne i kurierskie oraz obsługi zamówień,
b) płatności elektronicznych,
c) księgowe,
d) hostingowe,
e) informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania oraz narzędzi służących w szczególności do prowadzenia badań analitycznych, tworzenia statystyk, śledzenia ruchu na naszej stronie internetowej, automatyzacji marketingu, systemy CRM,
f) serwisy opinii,
g) marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego,

3. W określonych przypadkach Sklep internetowy korzysta z Google reCAPTCHA, aby uniknąć używania pól tekstowych przez zautomatyzowane boty. Z tego względu Administrator może ujawnić Google Ireland Limited adres IP komputera Klienta.
4. Podmioty świadczące usługi dla Administratora mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Użytkowników będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

§ 10 Uprawnienia Klientów

1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
4. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Logowanie

Zapomniałeś hasła?

Zarejestruj się
Rejestracja nowego konta

Euro-Box Sp. z o.o Reviews with ekomi-pl.com